FAQ

ອຸນຫະພູມທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິກິຣິຍາ TG ແມ່ນຫຍັງ?

2022-11-04
TG ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 1 ຫາ 60 C, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນ 55 C, ແລະອຸນຫະພູມສູງນໍາໄປສູ່ການ inactivation ຂອງ TG.